BANNER 1 BANNER 2

MỤC TIÊU

Mục tiêu

Từ nay đến hết năm 2015, Kalix phấn đấu mở rộng qui mô với 500 đại lý, tăng trưởng 15% hàng năm