BANNER 1 BANNER 2

MIX 123

MIX 123

PHÂN BÓN TIỆN ÍCH MIX 123

Thành phần: 20 – 5 – 12 – 2CaO – 1MgO – 12 Zeolite + TE

Chuyên dùng bón thúc cho lúa và nuôi trái thanh long.

Được bổ sung khoáng Zeolite và các nguyên tố siêu vi lượng đặc biệt khác mà trong đất không có nhằm chống thất thoát phân bón, cân bằng sinh lý và hấp thu dinh dưỡng trong cây.

Giúp tăng cường ra rễ, đẻ nhánh mạnh, lúa cứng cây cây, chống đổ ngã và hạn chế sâu bệnh

LÚA
Thời kì bón Phân lân MIX 123
Bón lót trước khi sạ 20 kg  
Thúc đợt 1: 8 – 12 NSS   10 kg
Thúc đợt 2: 18 – 22 NSS   15 kg
Thúc đợt 3: 40 – 45 NSS   15 kg
THANH LONG (lượng bón cho 1 trụ)
Sau khi ra bông 0.6 – 0.8 kg
Sau khi đậu trái 0.4 – 0.6 kg
Nuôi trái lớn đến chín 0.4 – 0.6 kg